انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400

قابل توجه کلیه دانشجویان
دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد به هر دلیلی موفق به اخذ واحد نشده اند از مورخ 1400/11/16 تا 1400/11/22 می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه انتخاب واحد نمایند.
مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد