حسابداری صنعتی 2(بهایابی2)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:48:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت دوم

1400/7/23 ساعت 20:50:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

اسکن پی دی اف فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:52:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت سوم

1400/8/4 ساعت 23:28:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:29:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

اسکن فصل دوم کتاب - هزینه یابی استاندارد - حسابداری هزینه های استاندارد

1400/8/16 ساعت 00:08:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت اول

1400/8/16 ساعت 00:10:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:12:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:13:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

مسائل فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/9/2 ساعت 13:11:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد