ترمودینامیک1

جداول خواص ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:31:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه ششم- سطوح ترمودینامیکی، گاز ایده آل، ضریب تراکم پذیری

1400/9/7 ساعت 18:45:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه هفتم- کار، آحاد کار، کار انجام شده روی مرز متحرک، سیستم تراکم پذیر ساده

1400/10/4 ساعت 23:08:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه هشتم- برخی سیستم های شامل کار در مرز متحرک، حرارت، مودهای مختلف انتقال حرارت، مقایسه حرارت و کار

1400/10/4 ساعت 23:16:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه نهم- قانون اول ترمودینامیک برای یک سیستم در سیکل و فرآیند، انرژی داخلی

1400/10/4 ساعت 23:32:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دهم- روش های حل مسائل ترمودینامیک، انتالپی

1400/10/4 ساعت 23:34:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه یازدهم- حرارت مخصوص در حجم ثابت و فشار ثابت، انرژی داخلی انتالپی و حرارت مخصوص گازهای ایده آل، قانون اول ترمودینامیک به صورت معادله شدت

1400/10/4 ساعت 23:38:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دوازدهم- قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل، فرآیند حالت دائمی (STEADY STATE)

1400/10/4 ساعت 23:40:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه سیزدهم- مثال هایی از قانون اول ترمودینامیک برای حالت دائمی شامل مبدل حرارتی، نازل، دیفیوزر، وسیله انبساطی، توربین، کمپرسور و پمپ

1400/10/4 ساعت 23:43:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه چهاردهم- قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل در فرآیند گذرا

1400/10/4 ساعت 23:45:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد