طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/9 ساعت 17:29:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه اول- مقدمه

1400/7/9 ساعت 18:44:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه- سیستم تبرید هوایی

1400/7/9 ساعت 18:49:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- سامانه تبرید هوایی (ادامه)، مقدمه ای بر کرایوژنیک، سامانه لیند همپسون

1400/7/18 ساعت 16:49:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه دوم- ادامه سیستم تبرید هوایی- کرایوژنیک

1400/7/30 ساعت 15:04:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه سوم: سیستم تبرید تراکمی بخار

1400/7/30 ساعت 15:05:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه سوم: سیستم تبرید تراکمی بخار

1400/7/30 ساعت 15:09:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه چهارم- آثار تغییرات در عملکرد سامانه تبرید تراکمی بخار، چرخه واقعی تبرید تراکمی بخار

1400/8/12 ساعت 19:13:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه چهارم- آثار تغییرات در عملکرد سامانه تبرید تراکمی بخار، چرخه واقعی تبرید تراکمی بخار

1400/8/12 ساعت 19:17:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- سیکل تبرید تراکمی بخار چند مرحله ای با رویکرد کاهش توان مصرفی ورودی کمپرسور، محفظه تبخیر و خنک کن میانی

1400/8/23 ساعت 15:35:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد