حسابرسی پیشرفته

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 1 کلیات

1399/10/12 ساعت 19:16:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 2 برنامه ریزی و کاربد روشهای حسابرسی

1399/10/12 ساعت 19:18:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 3 مراحل مطالعه و ارزیابی کنترلهای حسابداری

1399/10/12 ساعت 19:21:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 4 سازمان و مدیریت مراکز خدمات کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:25:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 5 مستندسازی سیستمهای کاربردی کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:29:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 6 کنترلهای سخت افزار کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:31:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 7 کنترلهای نرم افزارهای عمومی

1399/10/12 ساعت 19:34:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 8 کنترلهای دسترسی به کامپیوتر و فایلها و برنامه های کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:36:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 9 سیستمهای کاربردی

1399/10/12 ساعت 19:38:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 10 کنترلهای کاربردی

1399/10/12 ساعت 19:40:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد