قرجه لو-امیر

مطالب مقدماتی مربوط به نظریه احتمال

1399/10/3 ساعت 23:56:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مطالب مقدماتی مربوط به نظریه احتمال2

1399/10/3 ساعت 23:56:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه اول:مقدمات درس پژوهش عملیاتی

1399/10/9 ساعت 19:50:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه دوم:روش ترسیم برای یافتن جواب بهینه

1399/10/9 ساعت 19:51:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه سوم:یافتن جوابهای خاص دربهینه سازی

1399/10/9 ساعت 18:19:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول:آغازمباحث فرآیندهای تصادفی

1399/10/11 ساعت 08:07:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم:ادامه مباحث اولیه فرآیندهای تصادفی

1399/10/11 ساعت 08:28:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم:ادامه مباحث اولیه فرآیندهای تصادفی2

1399/10/18 ساعت 12:14:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه چهارم:متغیرهای تصادفی

1399/10/18 ساعت 12:18:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جزوه مقدماتی مبحث ماتریس

1399/10/18 ساعت 17:10:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد