عطابخش-میلاد

اصول عملياتي واحد 1-فصل اول تقطیر

1399/2/2 ساعت 10:56:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

استخراج مایع-مایع

1399/2/10 ساعت 14:02:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

قانون رائول و فشار بخار(نقطه جوش)

1399/2/17 ساعت 13:25:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کریستالیزاسیون

1399/2/22 ساعت 11:01:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ادامه بحث تبلور و کار عملی برای درس کاربرد رایانه

1399/2/27 ساعت 12:50:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

انقال حرارت1

1399/3/12 ساعت 14:48:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

انتقال حرارت 2

1399/3/12 ساعت 14:55:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تبخیر ناگهانی

1399/3/19 ساعت 21:00:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کار عملی

1399/4/1 ساعت 14:50:46

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

کمیت ها

1399/7/8 ساعت 13:06:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد