مرادی- علی

منبع درس

1400/9/4 ساعت 12:47:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه اول بخش اول - فصل اول: منطق و گزاره

1399/9/17 ساعت 14:23:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه اول بخش دوم - فصل اول: منطق و گزاره

1399/9/17 ساعت 14:22:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل اول کتاب مرجع بخش یک

1399/8/28 ساعت 21:52:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه دوم بخش اول - فصل اول - ادامه بحث گزاره‌ها

1399/9/17 ساعت 14:21:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم بخش دوم - فصل اول - روشهای اثبات

1399/9/17 ساعت 14:24:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم کتاب مرجع بخش یک

1399/9/5 ساعت 18:33:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم کتاب مرجع بخش دو

1399/9/5 ساعت 18:35:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه سوم بخش اول - فصل دوم: رابطه ها

1399/9/17 ساعت 14:31:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم بخش دوم - فصل دوم: رابطه ها

1399/9/17 ساعت 14:26:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد