محمدی-ناصر

عکاسی رنگی

1399/2/15 ساعت 07:43:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

روش تحقیق

1399/2/16 ساعت 07:16:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

آشنایی با هنرهای معاصر

1399/2/15 ساعت 07:49:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

معرفی عکاس

1399/3/18 ساعت 11:05:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جلسه اول

1399/3/18 ساعت 12:24:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم

1399/3/18 ساعت 18:29:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه سوم

1399/3/18 ساعت 18:46:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه 4

1399/3/18 ساعت 18:52:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/18 ساعت 19:24:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/19 ساعت 18:23:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد