ریاحی-مهدی

تعریف طراحی و ماهیت آن

1399/2/4 ساعت 21:46:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

هنر و تمدن باستانی ایران

1399/2/5 ساعت 18:03:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمدن های باستانی ایران: سلسله هخامنشی

1399/2/12 ساعت 15:00:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم: تاریخ هنر 2، سلسله سلوکیان

1399/2/17 ساعت 18:04:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه چهارم: تاریخ هنر، هنر و تمدن اشکانیان

1399/2/18 ساعت 08:45:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه پنجم: تاریخ هنر 2، سلسله ساسانیان

1399/2/25 ساعت 12:05:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم: عناصر بصری

1399/2/26 ساعت 09:58:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم: تعریف و مفاهیم عناصر نقطه و خط

1399/2/26 ساعت 13:31:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

طراحی تحلیلی: جلسه چهارم، سطح و حجم و بافت و فضا

1399/2/31 ساعت 17:31:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

طراحی تحلیلی، جلسه پنجم، ترکیب بندی و انواع آن

1399/3/2 ساعت 12:12:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد