آقاجانلو-حبیب

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 1

1399/3/15 ساعت 11:55:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 2

1399/3/15 ساعت 11:56:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 3

1399/3/15 ساعت 11:57:24

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 4

1399/3/15 ساعت 11:58:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 1 کلیات

1399/10/12 ساعت 19:16:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 2 برنامه ریزی و کاربد روشهای حسابرسی

1399/10/12 ساعت 19:18:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 3 مراحل مطالعه و ارزیابی کنترلهای حسابداری

1399/10/12 ساعت 19:21:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 4 سازمان و مدیریت مراکز خدمات کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:25:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 5 مستندسازی سیستمهای کاربردی کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:29:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 6 کنترلهای سخت افزار کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:31:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد