حریری-امیرحسین

فایل ویدئویی جلسه هفتم: سیستم های تبرید، سیکل تبرید تراکمی بخار ایده آل، انواع مبرد، سیکل تبرید تراکمی بخار واقعی، پیکربندی سیکل تبرید، سیکل تبرید جذبی

1400/10/5 ساعت 01:11:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه هفتم: سیستم های تبرید، سیکل تبرید تراکمی بخار ایده آل، انواع مبرد، سیکل تبرید تراکمی بخار واقعی، پیکربندی سیکل تبرید، سیکل تبرید جذبی

1400/10/5 ساعت 01:11:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه هشتم- سیکل تبرید جذبی (ادامه)

1400/10/5 ساعت 01:13:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه نهم- مخلوط گازها

1400/10/5 ساعت 01:16:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دهم-تهویه مطبوع، قانون اول ترمودینامیک برای مخلوط های گاز و بخار، فرآیند اشباع آدیاباتیک، دمای حباب خشک و مرطوب، سایکرومتریک

1400/10/5 ساعت 01:21:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه یازدهم- روابط ترمودینامیکی، معادله کلاپیرون، روابط ریاضی برای فاز همگن، روابط ماکسول

1400/10/5 ساعت 01:25:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دوازدهم- روابط ترمودینامیکی مربوط به تغییرات انتالپی، انرژی داخلی و انتروپی

1400/10/5 ساعت 01:27:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی فصل سوم- مخلوط های گازی

1400/10/5 ساعت 01:30:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل چهارم- روابط ترمودینامیکی

1400/10/5 ساعت 01:30:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه هفتم- محاسبه بار سرمایشی سردخانه ها

1400/10/5 ساعت 01:36:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد