حریری-امیرحسین

فایل متنی جلسه چهارم- فرم کانونی معادلات بیضوی

1400/8/23 ساعت 15:43:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه ششم: انتقال حرارت هدایت دو بعدی، روش تحلیلی

1400/9/7 ساعت 18:35:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه ششم- سطوح ترمودینامیکی، گاز ایده آل، ضریب تراکم پذیری

1400/9/7 ساعت 18:45:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- تأثیر فشار و دما بر سیکل رانکین، سیکل گرمایش مجدد، سیکل بازیاب، سیکل بازیاب با گرمکن باز آب تغذیه

1400/9/7 ساعت 18:52:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه چهارم: فرم کانونی معادلات بیضوی، حل معادلات

1400/9/7 ساعت 18:57:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه پنجم- تقسیم بندی فیزیکی معادلات، مسائل خوش وضع (WELL POSED)

1400/9/7 ساعت 18:57:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه پنجم: تقسیم بندی فیزیکی معادلات، مسائل خوش وضع

1400/9/7 ساعت 19:00:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه ششم- سامانه های تبرید تراکمی بخار چند مرحله ای با آرایش مختلف اواپراتورها، کمپرسورها، شیرهای فشار شکن مستقل و مرکب و ...

1400/9/7 ساعت 19:06:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه ششم- سیکل تبرید تراکمی چند مرحله ای

1400/9/7 ساعت 19:07:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه هفتم- کار، آحاد کار، کار انجام شده روی مرز متحرک، سیستم تراکم پذیر ساده

1400/10/4 ساعت 23:08:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد