حریری-امیرحسین

فایل متنی فصل پنجم- قانون اول ترمودینامیک

1400/10/5 ساعت 00:04:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل ششم- قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل

1400/10/5 ساعت 00:07:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل هفتم- قانون دوم ترمودینامیک

1400/10/5 ساعت 00:10:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل هشتم- انتروپی جرم کنترل

1400/10/5 ساعت 00:12:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه هفتم: حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی به روش تحلیل ترسیمی

1400/10/5 ساعت 00:16:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه هشتم- حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی به روش عددی، فرمول بندی عددی بر حسب اجزای مقاومت، تکرار گوس سایدل، ملاحظات مربوط به دقت

1400/10/5 ساعت 00:24:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه نهم- اصول انتقال حرارت جابجایی، جریان لزج و غیر لزج، لایه مرزی آرام روی صفحه تخت

1400/10/5 ساعت 00:29:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دهم- ضخامت لایه مرزی

1400/10/5 ساعت 00:30:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه یازدهم- معادله انرژی لایه مرزی، لایه مرزی گرمایی، عدد ناسلت، بررسی مسأله برای حالت شار ثابت

1400/10/5 ساعت 01:01:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه ششم: سیکل بازیاب با گرمکن آب تغذیه بسته، انحراف سیکل های حقیقی از سیکل ایده آل، تولید همزمان

1400/10/5 ساعت 01:07:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد