رستمی-فرحناز

جلسه ی اول طبقه ی اختلال طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک

1399/3/13 ساعت 14:11:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی دوم ادامه ی طبقه ی اختلال طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک

1399/3/13 ساعت 13:41:46

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی سوم اختلالات افسردگی

1399/3/13 ساعت 13:42:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی چهارم ادامه ی اختلالات افسردگی

1399/3/13 ساعت 13:42:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی پنجم ادامه ی اختلالات افسردگی

1399/3/13 ساعت 13:44:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی ششم اختلالات دوقطبی

1399/3/13 ساعت 14:07:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی هفتم اختلال وسواسی جبری

1399/3/13 ساعت 14:10:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی نهم اختلال استرس پس از تروما

1399/3/13 ساعت 13:56:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی هشتم سایر اختلالات طبقه ی وسواس

1399/3/13 ساعت 13:47:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

جلسه ی دهم طبقه ی اختلالات مرتبط با استرس و تروما (2)

1399/3/17 ساعت 09:24:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد