فرتاش- امیرحسین

جلسه اول

1399/7/17 ساعت 11:59:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم بخش اول

1399/7/17 ساعت 09:06:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم بخش دوم

1399/7/17 ساعت 11:46:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم بخش سوم

1399/7/17 ساعت 12:07:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم بخش چهارم

1399/7/17 ساعت 13:11:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم بخش اول

1399/8/1 ساعت 17:22:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم بخش دوم

1399/8/1 ساعت 20:52:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه سوم بخش سوم

1399/8/2 ساعت 17:31:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه چهارم بخش اول

1399/8/14 ساعت 19:23:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه چهارم بخش دوم

1399/8/14 ساعت 20:15:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد