آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب مظفری فر- زهرا

مظفری فر- زهرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 74


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمانه

خان احمدلو-سمانه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 72


صفحه وب

صفحه وب لایقی منفرد-مهناز

لایقی منفرد-مهناز

استاد

مدرس مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 70


صفحه وب

صفحه وب ناصری-مونا

ناصری-مونا

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 70


صفحه وب

صفحه وب محمدی -پریسا

محمدی -پریسا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 66


صفحه وب

صفحه وب مهری - سمیرا

مهری - سمیرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 65


صفحه وب

صفحه وب بیات- سینا

بیات- سینا

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 64


صفحه وب

صفحه وب فرتاش- امیرحسین

فرتاش- امیرحسین

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 64


صفحه وب

صفحه وب جزائی-مژگان

جزائی-مژگان

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 63


صفحه وب

صفحه وب حسنی-معصومه

حسنی-معصومه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 63


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد