آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب اسداله نیا-سعید

اسداله نیا-سعید

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 81


صفحه وب

صفحه وب سلیمی-احسان

سلیمی-احسان

استاد

مدرس الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 77


صفحه وب

صفحه وب ابراهیمی فردزنجان-پریا

ابراهیمی فردزنجان-پریا

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی عمران مهندسی برق مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 76


صفحه وب

صفحه وب مظفری فر- زهرا

مظفری فر- زهرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 74


صفحه وب

صفحه وب باقری-میترا

باقری-میترا

استاد

مدرس حسابداری حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 74


صفحه وب

صفحه وب لایقی منفرد-مهناز

لایقی منفرد-مهناز

استاد

مدرس مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 71


صفحه وب

صفحه وب ناصری-مونا

ناصری-مونا

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 70


صفحه وب

صفحه وب محمدی -پریسا

محمدی -پریسا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 66


صفحه وب

صفحه وب مهری - سمیرا

مهری - سمیرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 65


صفحه وب

صفحه وب دستان زند-سعیده

دستان زند-سعیده

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 65


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد