آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رحیما زنجانی-سرور

رحیما زنجانی-سرور

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 52


صفحه وب

صفحه وب اکبری امامی-  مینا

اکبری امامی- مینا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 51


صفحه وب

صفحه وب ستایی-آزاده

ستایی-آزاده

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 49


صفحه وب

صفحه وب فرخی-نشاط

فرخی-نشاط

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 49


صفحه وب

صفحه وب کلانتری-میترا

کلانتری-میترا

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 49


صفحه وب

صفحه وب موسوی - سیده فرزانه

موسوی - سیده فرزانه

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 48


صفحه وب

صفحه وب صفری زنجانی فرهاد

صفری زنجانی فرهاد

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 47


صفحه وب

صفحه وب قوردویی میلان-امیر

قوردویی میلان-امیر

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 46


صفحه وب

صفحه وب اکبری - عبدالحمید

اکبری - عبدالحمید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 46


صفحه وب

صفحه وب جعفری-نسرین

جعفری-نسرین

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 46


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد