آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب اکبری - عبدالحمید

اکبری - عبدالحمید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 46


صفحه وب

صفحه وب جعفری - نسرین

جعفری - نسرین

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 44


صفحه وب

صفحه وب قادری نیا-پریوش

قادری نیا-پریوش

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 43


صفحه وب

صفحه وب جزءبراتی-محسن

جزءبراتی-محسن

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیک مهندسی عمران نقشه کشی-معماری نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتی مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران علمی کاربردی معماری مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 41


صفحه وب

صفحه وب آیت اللهی-دکتر مجتبی

آیت اللهی-دکتر مجتبی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 40


صفحه وب

صفحه وب صفری زنجانی-هیراد

صفری زنجانی-هیراد

استاد

مدرس مهندسی معماری مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 40


صفحه وب

صفحه وب اسدی-مسعود

اسدی-مسعود

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی عمران ساختمان مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 39


صفحه وب

صفحه وب طوفان-دکتر سیروس

طوفان-دکتر سیروس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 38


صفحه وب

صفحه وب فرهومند-فرانک

فرهومند-فرانک

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 37


صفحه وب

صفحه وب سلیمی-صغری

سلیمی-صغری

استاد

مدرس طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 37


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد