آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب صیدی-حسن

صیدی-حسن

استاد

مدرس مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب ولیزاده  بهروز- محمدمهدی

ولیزاده بهروز- محمدمهدی

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب عبدی -سعید

عبدی -سعید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب قره داغی-فرشاد

قره داغی-فرشاد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 31


صفحه وب

صفحه وب محمدی-علیرضا

محمدی-علیرضا

استاد

مدرس الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 30


صفحه وب

صفحه وب اشتری-محمدرضا

اشتری-محمدرضا

استاد

مدرس علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 30


صفحه وب

صفحه وب بیگدلی -بهاره

بیگدلی -بهاره

استاد

مدرس طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب محمدی -محمد

محمدی -محمد

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب حسینی-احمد

حسینی-احمد

استاد

مدرس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب موسوی-سید سلمان

موسوی-سید سلمان

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد