آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب عبدی-حسن

عبدی-حسن

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب کاظمی-سمیه

کاظمی-سمیه

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب عمادی -سید پیام

عمادی -سید پیام

استاد

مدرس مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب تعمیدی-اکرم

تعمیدی-اکرم

استاد

مدرس معماری مهندسی کامپیوتر طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب امیری-سیده فرشته

امیری-سیده فرشته

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب مرادی سرخه مهری-حسین

مرادی سرخه مهری-حسین

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب حکمی-محمود

حکمی-محمود

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 23


صفحه وب

صفحه وب محمدی - محمدرضا

محمدی - محمدرضا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 23


صفحه وب

صفحه وب میناخانی-جعفر

میناخانی-جعفر

استاد

مدرس مهندسی معماری مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 23


صفحه وب

صفحه وب خنجری- منوچهر

خنجری- منوچهر

استاد

مدرس علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 22


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد